logo

Kredi kartı yıllık ücret itiraz dilekçesi


Sponsorlu Bağlantılar


Son zamanlarda çıkan yasalarla banka’ların insanlar üzerindeki haksız sömürüsüne en sonunda yargı merci’leri el koydu. Bankalardan kredi masraflarını geri almanın artık kolaylaştığı bir dönemde kredi kartı yıllık ücretlerinide artık geri alabilceksiniz.

Hesap Bildirim Cetveli ile kesilen yıllık üyelik ücreti, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesinde düzenlenen ” Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar ” hükmü ve ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır.

Bu nedenle kredi kartı kullananlar, ilgili bankalara, alınan üyelik ücretinin haksız olması sebebiyle ödenen bedelin bir sonraki hesap ekstresinden mahsup edilmesi talebini içeren dilekçe ile başvurabilirler.

Bankaya, yapılan başvuru neticesinde bir sonraki aya ait hesap ekstresinde bu ücret mahsup edilmez, banka tarafından bu bedel sair suretle ödenmez veya talebe ilişkin herhangi bir cevap da verilmez ise şikayetçi Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyet’lerine başvurabilir. Hakem heyeti kararı, aleyhine çıkan kişi kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilir.

Aşağıda bankaya ve Tüketici Hakem Heyetine yapılacak başvurular için örnek dilekçe bunlunmaktadır. bu dilekçelerden yararlanarak paralarınızın iade edilmesini talep edebilirsiniz..

……………… BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
(Banka adresi )

Konu : Kredi kart yıllık üyelik ücreti hk.

Hamili olduğum ………………….. nolu kredi kartından ……. yılı ………. ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde …… YTL. kredi kartı yıllık üyelik ücreti kesildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Hesap Bildirim Cetveli ile kesilen yıllık üyelik ücreti, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesinde düzenlenen ” Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” hükmü ve ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır.

Yukarıda saydığım nedenlerle ……. yılı ……….. ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan yıllık üyelik ücretine itiraz ediyor ve talep edilen ve kesilen …… YTL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu talep ediyorum. Aksi halde yasal yollara başvuracağım hususunu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

Adres : Ad-Soyad
İmza

………………..VALİLİĞİ
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA
BAŞVURUCU : …………………
…………..……./ANKARA
KARŞI TARAF : ……… …………Bankası AŞ.
………………………
KONU :Kredi kart yıllık ücretinin iadesi hk.

OLAY :

Karşı taraf Yapı Kredi Bankası AŞ.’nin çıkarmış olduğu ………………………’nolu kredi kart hamiliyim.
Kredi kartıma ait …../…./2008 son ödeme tarihli hesap ekstresi ile kredi kart üyelik ücreti adı altında …….,00 YTL para tahakkuk ettirilmiştir.
Karşı taraf ile aramda tanzim edilmiş KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nin 10. maddesinde kart ücreti alınacağı belirtilmişse de, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesi gereğince, bu sözleşme ;
Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.
Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.
Sonuç olarak sözleşmenin 10. maddesi Yapı Kredi AŞ tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir koşuldur.
Aynı sözleşmenin 10/son maddesi ile de karşı taraf ücret ve faizlerin miktarlarını tek taraflı olarak arttırabilme yetkisini kendisinde tutmaktadır. Bu hüküm dahi 4077 sayılı yasanın 6. maddesi ve 5464 sayılı yasaya aykırıdır.
Bu nedenle alınmak istenen üyelik ücretinin haksız olduğuna ve tarafımdan ihtirazi kayıt ile ödenen bedelin bir sonraki hesap ekstresinden mahsubuna ilişkin talebimi içeren iadeli taahhütlü mektup karşı tarafa gönderilmiştir.
Ancak bir sonraki aya ait hesap ekstresinde bu ücret mahsup edilmediği gibi karşı taraf …………..Bankası tarafından bu bedel sair suretle bana ödenmemiş, talebime ilişkin herhangi bir cevap da verilmemiştir.

6. İktisadi hayatta tüketici, hukuki işlemlerin zayıf tarafını teşkil etmektedir. T.C. Anayasa’sının 2. Maddesinde yer alan Sosyal devlet ilkesi, ekonomik yönden zayıf bulunanların, güçlü bulunanlara karşı korumasını zorunlu kılmaktadır. Keza sosyal adalet, eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri karşısında, iktisaden güçlü olanın, kendi hazırlayacağı haksız şartlar içerir sözleşmeler ile bazı ayrıcalıklar kazanmasına olanak tanımak mümkün değildir.
İktisadi hayatta tüketicinin, hukuki işlemlerin zayıf tarafını teşkil ettiği gerçeği ortadadır. T.C. Anayasa’sının 2. Maddesinde yer alan Sosyal devlet ilkesi, ile de ekonomik yönden zayıf bulunanların, güçlü bulunanlara karşı korunması zorunlu kılınmaktadır. Keza sosyal adalet, eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri karşısında, iktisaden güçlü olanın, kendi hazırlayacağı haksız şartlar içerir sözleşmeler ile bazı ayrıcalıklar kazanmasına olanak tanımak mümkün değildir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin ; 23.11.2005,E.2005/11428, K.2005/17306 sayılı kararında belirtildiği gibi “satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız sözleşme şartları geçersizdir. Tüketici sözleşmedeki haksız şartın gereğini yerine getirmez. Hukuken haksız şartlar batıldır. Yani geçersizdir.” Hükmüne göre tüketici ile banka arasında akdedilen sözleşmenin tüketici aleyhine haksız şartlar içerdiği, kabul edilmiştir.
DELİLLER :

T.C.Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2006/65 , Karar 2006/368 nolu emsal kararı
T.C.Ankara 2.Tüketici Mahkemesinin Esas:2007/472 ,Karar 2007/1011 nolu Garanti Bankasının Tüketici Hakem Heyetinin Kararına İtirazı Nedeniyle,mahkemenin tüketici lehine emsal kararı.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; tahsil edilmiş bulunan ……,00 YTL’nin, kredi kart üyelik ücretinin ödeme tarihi olan …./….200…. tarihinden itibaren karşı taraf Banka’nın 1 yıllık mevduata uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini, arz ve talep ederim……./02/2008

ADI SOYADI
İMZA

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler: > >

Benzer Konular